Adres

Cuba Sittard 

Geuweg 32
6134 AH Sittard
 
Mobiel :06-51657142

Mail:  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

 

Kvk nummer: Zuid Limburg 83251170

BTW: NL 003797433B59

 

 

Informatie: Uw browser accepteerd geen cookies. Cookies worden gebruikt wanneer u producten in het winkelwagentje plaatst en zijn dus vereist voor een goede werking van deze site.

Overzicht

BEKNOPTE LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

Alle prijzen zijn afhaalprijzen en zijn incl. BTW. en Excl. Emballage

Bezorgleveringen minimaal 1 week voor bezorgdatum doorgeven.

Bezorgleveringen: Aanlevering altijd op rolcontainers

Verhuurperiode is maximaal 3-4 dagen.

Voor Bezorgkosten:  zie verhuuroverzicht

 

ORIGINELE LEVERINGSVOORWAARDEN CUBA SITTARD 

 

 

 

 

 

1.      HUUROVEREENKOMST

 

De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de klant en Cuba Sittard de overeenkomst aangaan, en gaat in naar gelang het geval: Bij telefonische of mondelinge reservering; Bij schriftelijke reservering;  Bij het afhalen of bezorgen. 

2.      RESERVEREN

Het is mogelijk om bij Cuba Sittard goederen voor verhuur voor een na de datum van reservering vallende periode te huren. De klant en Cuba Sittard sluiten hiervoor dan mondeling of schriftelijk een overeenkomst die de klant verplicht de goederen in de afgesproken periode te huren. In bepaalde gevallen kan om een aanbetaling worden gevraagd.

 

Deze aanbetaling zal indien er een annulering plaatsvindt niet worden teruggegeven. Een huurovereenkomst waarbij Cuba Sittard de goederen moet bezorgen, dient in verband met de strakke planning van transport tenminste een werkweek voor de ontvangstdatum

te zijn afgesloten. Indien de reservering korter dan een werkweek voor de ontvangstdatum plaatsvindt en er gebruik gemaakt dient te worden van transport door cq. Cuba Sittard of een aangewezen transportbedrijf, dan is er rekening te houden met verhoogde transportkosten.  

3.      ANNULEREN

De klant kan de overeenkomst die hij met Cuba Sittard heeft gesloten, na reservering van het verhuurde goed en voor het ingaan van de huurtermijn, niet laten doorgaan. In dat geval is de klant echter wel vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: 50% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan vijf weken na de annuleringsdatum ligt; 60% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan vier weken na de annuleringsdatum ligt; 70% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan drie weken na de annuleringsdatum ligt; 80% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan twee weken na de annuleringsdatum ligt; 100% van de huurprijs indien de huurperiode binnen een week na de annuleringsdatum ligt. De klant dient Cuba Sittard schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij de verhuurovereenkomst niet wenst door te laten gaan. 

4.      EINDE OVEREENKOMST  

De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn. Indien de klant tekort schiet in de nakoming van de huurovereenkomst, kan Cuba Sittard de huurovereenkomst beëindigen zonder dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het recht van Cuba Sittard op vergoeding van kosten, nadeel en rente. 

5.    AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT

Cuba Sittard kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist, of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de klant stelt. Indien de wederpartij een consument is, kan de door Cuba Sittard te vergoeden schade ten hoogst de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Cuba Sittard wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, of elk geval waar een derde contractant van Cuba Sittard mede aan de basis ligt. 

6.      HUURPRIJS

De huurprijs is berekend voor een periode van maximaal 3 tot 4 dagen, en loopt door op zaterdag en zondag.

 

 

 

 

 

Alle prijzen zijn incl. BTW maar excl. Transport. Offertes en prijslijsten zij voor Cuba Sittard niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk werd bedongen.  

7.      WAARBORGSOM

Indien de klant bij Cuba Sittard geen rekening heeft lopen kan er een waarborgsom gevraagd worden. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de gehuurde goederen en opgegeven huurperiode. Indien de klant verlenging van de overeenkomst wenst, dient de klant uiterlijk op de dag van verlenging een waarborgsom te storten. Indien de klant een waarborgsom niet op tijd betaald, kan Cuba Sittard de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Cuba Sittard op schadevergoeding. 

 

De waarborgsom mag door de klant niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde factuur. Bij het einde van de verhuurovereenkomst kan Cuba Sittard, de door de klant verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom.

De waarborgsom wordt teruggegeven indien dat vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

8.      CONTROLE

Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren.

Indien er gebreken, manco´s of andere klachten zijn, dient de klant:A:  telefonisch,  per e-mail of telefax direct contact op te nemen met Cuba Sittard. Gebruik van de goederen heft het recht om te reclameren op.

B: Indien de goederen door de expeditie van Cuba Sittard c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van Cuba Sittard dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Cuba Sittard gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Cuba Sittard of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de klant bij de controle wil zijn, moet hij binnen 1 uur nadat de goederen bij Cuba Sittard binnen zijn een afspraak maken over het tijdstip van telling. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de klant daarbij aanwezig was, laat Cuba Sittard dit binnen 10 dagen (weekend en feestdagen niet meegerekend) nadat de goederen bij Cuba Sittard terug zijn schriftelijk weten. Vaak middels factuur. De klant krijgt vervolgens 48 uren de tijd  om bij Cuba Sittard de schade vast te komen stellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Cuba Sittard kan dan onmiddellijk tot reparatie of vervanging overgaan en alle kosten hiervan aan de klant berekenen. C: Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 14 dagen nadat de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de klant gehouden.  

9.      SCHADE / VERLIES

A: Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Cuba Sittard te worden gemeld. De klant verplicht zich de schade aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief gebruik, alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, het gehuurde goed alsmede onderdelen en/of toebehorend  aan Cuba Sittard te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de klant om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan Cuba Sittard te vergoeden.

B: Voor zoekgeraakt goed, waardoor door Cuba Sittard reeds een nieuwwaarde aan de klant berekend is en dat later alsnog door de klant gevonden en teruggebracht wordt, dient de klant de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Cuba Sittard in mindering gebracht op de aan de klant terug te betalen nieuwwaarde.  C: Cuba Sittard is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden door de klant, die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant, behoudens een consument, zal Cuba Sittard vrijwaren van eigen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed. D: De klant wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De klant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de gehuurde goederen, gezien de klant een teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een derde.

10.   EXPERTISE

De door Cuba Sittard gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie en reinigingskosten aan het gehuurde goed, komen rechtstreeks voor rekening van de huurder. De klant verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat bij een door Cuba Sittard geschat schadebedrag van € 1000.00 of meer expertise op kosten van de klant wordt uitgevoerd door een door Cuba Sittard aangewezen erkend expertisebureau en bij een schade beneden € 1000.00  wordt expertise uitgevoerd door Cuba Sittard.

 

11.    GEBRUIK EN ONDERHOUD

De klant stemt er mee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijdstip aan Cuba Sittard aan te bieden in dezelfde staat als de klant het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient de goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft.

 

 

 

 

Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht aan een uurtarief van € 45.00.

12.   VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant stemt er mee in Cuba Sittard te allen tijde toegang tot het gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde goed af te wijzen en Cuba Sittard hiervoor te vrijwaren. Onderverhuren c.q. beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Cuba Sittard. De klant mag het verhuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres als omschreven op de overeenkomst. De klant of de derde dient Cuba Sittard onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de klant of derden of op het onderhavige gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Cuba Sittard dreigen te worden aangetast.

13.      BOETES / BELASTINGEN

De klant komt overeen alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal en goederen door hem, of derden, te zullen betalen.

14.     RISICO BIJ LADEN/LOSSEN

 

De klant draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De klant is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van de goederen en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor klanten die de goederen door Cuba Sittard of in opdracht van Cuba Sittard aangeleverd krijgen in de daarvoor bestemde speciale rolcontainers en zelf lossen en weer laden.

De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading. Immers, bij oplading wordt Cuba Sittard niet geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien de controle in het bedrijf van Cuba Sittard gebeurt. Indien op verzoek van de klant bij het laden en lossen van het gehuurde gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Cuba Sittard, geschiedt dit geheel voor eigen risico van de klant.

15.     TERUGBRENGEN  

Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn niet bij Cuba Sittard worden aangeboden, wordt de klant van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De klant kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de klant zich opzettelijk het gehuurde goed toe eigend is er sprake van verduistering van het gehuurde goed. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de klant een vergoeding verschuldigd van tweemaal de huurprijs van een verhuurperiode onverminderd het recht van Cuba Sittard op volledige schadevergoeding. De verhuurovereenkomst wordt hierdoor niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de klant blijft.

16.     HULP AAN DE CHAUFFEUR

Indien de door de klant toegezegde hulp aan de chauffeur niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane kosten door de klant betaalt. Cuba Sittard  houdt zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen. 

 

17.     BEZORGEN EN OPHALEN

A: Cuba Sittard bezorgt uitsluitend op de begane grond, en op goed verharde oppervlakten, daarbij gebruikmakende van transportmiddelen met rubberen wielen. De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft Cuba Sittard het recht om het gehuurde mee terug te nemen, tenzij anders overeengekomen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de klant. Cuba Sittard kan ook de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal, of in de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de overeengekomen staat. 

B: De klant blijft verantwoordelijk voor het gehuurde goed totdat dit door Cuba Sittard is opgehaald.

C: De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 08.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de juiste containers, op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de klant de extra kosten die door Cuba Sittard hierdoor zijn ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, zonder dat hiermee de verhuurovereenkomst wordt verlengd, alsmede de extra transportkosten of de tijd die nodig is voor het beladen van de rolcontainers.

D: De klant dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken ophaaldag aanwezig is voor de teruggave Zo niet dan kan Cuba Sittard toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van mening of het gehuurde goed al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is teruggegeven, rust op de klant uitdrukkelijk het bewijs dat de teruggave in het juiste aantal en goede staat heeft plaatsgehad.  E: Bezorgen zal van maandag t/m vrijdag zoveel mogelijk op route en in de ochtenduren plaatsvinden. Indien op wens van de klant een extra rit ingepland dient te worden op een door de klant gewenst tijdstip, dan zullen de extra kosten hiervan per rit aan de klant worden doorberekend.

F: Bij benadering kan telefonisch de laatste werkdag voor de bezorgdatum tussen 16.00 en 18.00 uur het tijdstip van bezorging worden opgevraagd.

18.     FACTUREN

Aangezien vaak vooraf niet is aan te geven hoe hoog het eindbedrag bij een bezorglevering is (i.v.m. teruggave van b.v. volle fusten bier/ flessen wijn e.d.) zal er bij deze levering met een eindbedrag, excl.  bezorgkosten en eventuele emballage, van onder de € 130.00. € 22.50 aan extra behandelingskosten worden berekend.

Bij het versturen van facturen per post bij een afhaallevering met een eindbedrag van onder de € 50.00 zullen er € 5.00 administratiekosten worden berekend.

 

19.     BETALINGSVERPLICHTINGEN

Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen 14 dagen na factuurdatum kan Cuba Sittard zondermeer de klant in een procedure betrekken. Cuba Sittard hoeft de klant dan niet meer nader aan te zeggen dat hij nog dient te betalen. De termijn voor een bezwaar tegen de rekening verstrijkt 10 dagen na de factuurdatum. Zonder schriftelijke toestemming van Cuba Sittard is de klant niet bevoegd tot verrekening c.q. opschorting van de nakoming, tenzij de klant een consument is.

20.    INCASSO

Bij niet tijdige betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf 30 dagen na factuurdatum over de onbetaalde som 1.5 % rente per maand verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Onder dezelfde voorwaarde is een vergoeding met een minimum van € 45.00 verschuldigd voor alle gemaakte kosten, buiten rechte, onverminderd de kosten die voortvloeien uit een eventuele rechtsprocedure, alsmede incasso en advocaatkosten.

21.    TECHNISCHE SERVICEDIENST

Cuba Sittard beschikt voor haar eigen klanten tijdens de verhuurperiode over een technische servicedienst., welke dagelijks van 08.00 uur tot 23.00 uur gratis ter beschikking staat uitsluitend te bereiken middels een mobiel telefoonnummer welk op de afleverbon/gebruiksaanwijzing staat. Indien het mogelijke probleem het snelst is op te lossen door het omwisselen van een klein onderdeel of het gehele verhuurde artikel, dan zal aan de klant een adres worden doorgegeven binnen een straal van 5 km. om het bedrijfspand van Cuba Sittard waar het om te wisselen onderdeel of artikel kan worden opgehaald.

Indien de servicedienst wordt opgeroepen voor een bezoek aan de klant, en waar achteraf blijkt dat de oorzaak van het probleem bij de klant ligt, dan zullen de hiervoor ontstane kosten van bezoek en eventuele materiaalkosten aan de klant worden doorberekend, alsmede de arbeidstijd met een minimum van een werkuur.

De servicedienst kan ter plaatse worden geroepen voor het verhelpen van storingen binnen een straal van 25 km. om het bedrijfspand van Cuba Sittard. Buiten deze straal is alleen telefonische service mogelijk.  

22.       GESCHILLEN

Indien er toch problemen tussen partijen zouden ontstaan die verband houden met de aangegane huurovereenkomst dan worden de geschillen die behoren tot bevoegdheid van de Rechtbank, bij de Rechtbank van Maastricht aanhangig gemaakt, behoudens de geschillen die ontstaan met een consument. Op alle overeenkomsten die tussen partijen worden gesloten is het Nederland recht van toepassing. Voorts is de Nederlandse Rechter bevoegd terzake van alle geschillen die verband houden met de door partijen aangegane huurovereenkomst, ook al bezit de klant niet de Nederlandse nationaliteit en/of is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland ten uitvoer gelegd.

Klanten in het Buitenland dienen de goederen altijd zelf af te halen.

 

Sittard, April 2009

 Deze categorie is leeg.
Copyright 2014 Cuba Sittard - Alle rechten voorbehouden